Курсы иностранных языков: тел. (495) 109-07-54, 650-51-50
 
   Turkish/Турецкий

1

Bu yogurdu sarimsaklasak da mi saklasak, sarimsaklamasak da mi saklasak?
 

 

2

Cuce cinici celali hoca cabi gizlice marpuccular icindeki zuccaciyecilere gidip ici cince yazili cicli bicili cam cubuklari cepcegizine indirmis.
 

 

3

Bu ekshi eski ekshi.
 

 

4

Degirmene girdi kopek, degirmenci vurdu kotek;<BR> hem kotek yedi kopek, hem kepek yedi kopek.
 

 

5

Alis'le Memis mahkemeye gitmis. Mahkemede mahkemelesmisler mi mahkemelesmemisler mi?
 

 

6

Bir dagda iki tarla varmis birinci tarlaya ekilen bir sinik ...
 

 

7

Gцkten bir damla dьstь, sip benim alnima, sip anamin alnina, sip benim alnima, sip anamin alnina, sip benim alnima, sip anamin alnina, ...
 

 

8

Shemsi Pasha pasjynda sesi buzushesicheler.
 

 

9

Siz cekoslovakyalilastirabildiklerimizden misiniz, yoksa cekoslovakyalilastiramadiklarimizdan misiniz?
 

 

10

Su kцse yaz kцsesi, su kцse kis kцsesi, ortada su sisesi.
 

 

11

Bir berber bir berbere 'Gel birader, beraber bir berber dukkani acalim' demis.
 

 

12

Su yogurdu sarimsaklasak da mi yesek yoksa sarimsaklamasak da mi yesek?
 

 

13

Dal kalkar kartal sarkar kartal sarkar dal kalkar.
 

 

14

Bu duvari badanalamali mi, badanalamamali mi?
 

 

15

Catalaca'da basi cibanli topal coban catal sapan yapar satar.
 

 

16

Kьrkь yэrtэk erkek kel kцr kirpinin yэrtэk kьrkьnь kьrkь yэrtэk diюi kel kцr kirpinin yэrtэk kьrkьne, kьrkь yэrtэk diюi kel kцr kirpinin yэrtэk kьrkьnь de kьrkь yэrtэk erkek kel kцr kirpinin yэrtэk kьrkьne eklemiюler.
 

 

17

Юu karюэda bir karga var. Ne anam kuru kaba kara gagagэ var.
 

 

18

Dэюarэda юiюmiю зenelerden diю зeken diюзi, зimdiklerdiрi iзin didik didik diюleri su birikintisine dьюьrdь.

""We made up this one during a Turkish course, inspired by the ones we found at your webside!"" (Fenna Hendricks)

 

19

Kartal kalkar Dal Sarkar.
Dal sarkar Kartal kalkar.
 

 

20

Kэrk kartal, kэrk uyar, kэrk kalkar.
 

 

21

Al юu takatukalarэ, takatukacэya gцtьr. Takatukacэ takatukalarэ takatukalatmazsa, takatukalarэ takatukacэdan geri getir.
 

 

22

Kэrk kьp, kэrkэnэn da kulpu kэrэk kьp.
 

 

23

Eller bazlamalandi da biz bazlamalanamadik mi?
 

 

24

Юu karюэki kurukahvecinin gagasэ зэkэk burnu kэrэk karakancoloz kalfasэ Hakkэ karэюэklэрa getirip kahveye kavruk kakule kэrэрэ kattэ.
 

 

25

Kapэdan tavюan geзti mi?
Ge
зti
Tuttun mu?
Tuttum
Kestin mi?
Kestim
Tuzlad
эm mэ?
Tuzlad
эm
Pi
юirdin mi?
Pi
юirdim
Bana ay
эrdэn mэ?
Ay
эrdэm
Hangi dolaba koydun?
Зэk зэk dolaba koydum
Haydi al getir
Getiremem
Neden getirimezsin?
Kara kediler yemiю.
Vayэ vay, miyav.
 

 

26

Эndim dereye silindim silindim зэktэm.
 

 

27

bir tunз tas has hoюaf
 

 

28

Al юu takatukalarэ, takatukacэya gцtьr. Takatukacэ takatukalarэ takatukalamazsa, takatukalarэ taka tukalatmadan geri getir.
 

 

29

Bir ikidir bir iki
Be
ю altэndэr, beю, altэ
Эnanmazsan say da bak
On alt
э, on altэ
 

 

30

Mini mini birler
Зalэюkan ikiler
Tembel ьзler
Dayak yiyen dцrtler
Beюler makine gibi iюler
Altэlar altэnэ зaldэlar
Yediler yemeрimi yediler
Sekizler seksek olup gittiler
Dokuzlar toktor olup gittiler
Onlar kэrmэzэ donlar.
 

 

31

Hakkэ hakkэnэn hakkэnэ yemiю. Hakkэ Hakkэ’dan hakkэnэ istemiю. Hakkэ Hakkэya hakkэnэ vermeyince Haklэ da Hakkэ’nэn hakkэndan gelmiю.
 

 

32

Зatalca'da Topal Зoban, yapar satar зatal sapanц Зatalca'da Topal Зoban olmasaydi, kim yapardi, satardi зatal sapan?
 

 

33

muvaffakiyetsizleюtiricileюtiriveremeyebileceklerimizdenmiюsiniz

long(est) Turkish word

 

34

Bir mьsellesin mesahayэ sathэyyesi kaidesiyle irtifaэnэn darbэnэn nэsfэna mьsavidir.

old Turkish (Farsian-Arabian)

 
 © Education Language Center “TIME”